Uit de kerkenraad

Andries van Dijk

De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 10 april 2018. De voorzitter opende de vergadering met het lezen van 1 Petrus 1: 3-10 “Het nieuwe leven”, waarna hij voorging in gebed. 

Ruud Anema heeft, mede in verband met zijn aanstaande verhuizing, in overleg met de Commissie Beheer met onmiddellijke ingang zijn werk als penningmeester beëindigd. Jaap van Swet heeft de werkzaamheden tijdelijk overgenomen. Hopelijk kan er op korte termijn een nieuwe penningmeester worden gevonden (wie uit de gemeente stelt zich kandidaat?). De kerkenraad stemde in met deze gang van zaken en déchargeerde Ruud als penningmeester, onder dankzegging voor de bewezen diensten. De tekeningsbevoegdheid van Ruud Anema is tijdelijk overgegaan naar Jaap van Swet. 

De jaarrekening 2017 van de Commissie Beheer is nog niet helemaal klaar. De jaarrekening staat nu geagendeerd voor de meivergadering. 

De middag op de school van het AZC Prinsenbosch met theater “Niks en van alles” was zeer geslaagd. De diaconie heeft hieraan haar medewerking verleend. De kerkenraad heeft hiervoor zijn dank uitgesproken.

De diaconale verwendag is in principe georganiseerd en zal op zaterdag 26 mei a.s. plaatsvinden.

Tijdens het openingsconcert van Rondje Open Kerk op vrijdag 6 juli a.s. om 20.00 uur zullen het vocaal ensemble Novafonie en het duo Sprank, beide uit Ulvenhout, optreden.

Omdat 20 januari 2019 voor de katholieke kerk in Alphen een feestdag is, kan de oecumenische dienst niet op die zondag worden gehouden. Deze dienst zal daarom plaatsvinden op 27 januari 2019.

Voor de activiteiten in de Stille Week en op de Paasmorgen hebben veel bezoekers grote waardering gehad. De kerkenraad heeft zijn dank uitgesproken aan allen die hieraan hebben meegewerkt.

Ds. Sara Dondorp en Hans de Kruyf zijn op 22 maart j.l. naar de afscheidsbijeenkomst van de classis West-Brabant in de Communiteit Chemin Neuf in Oosterhout geweest. Het was een inspirerende bijeenkomst die begon met een vesperviering in de stijl van het klooster. Zoals bekend zullen vanaf dit jaar de classes in een nieuwe vorm en samenstelling verder gaan.

Er zijn helaas nog steeds geen aanmeldingen voor de vrijwilligersavond op 13 juli a.s. Degene die een instrument bespeelt of goed kan zingen (of een combinatie ervan) wordt verzocht zich aan te melden bij ds. Sara Dondorp of bij Andries van Dijk.

Tot slot las ds. Sara Dondorp uit het boekje “Bij iedere psalm een gedicht” van Karel Eykman het bij psalm 98 gemaakte gedicht “De wereld rondjuichen”. Daarna sloot de voorzitter de vergadering.