Uit de Kerkenraad

Andries van Dijk 

De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdagavond 9 oktober 2018. De voorzitter opende de vergadering met het lezen van Galaten 5:13 t/m 16 (“Leven door de geest”) en ging voor in gebed.

Het Financieel Rapportage en Informatie Systeem (FRIS) van de PKN is vanaf 15 oktober beschikbaar voor het indienen van de begrotingen 2019. Om dit systeem te gaan gebruiken moet zowel voor de Commissie Beheer als voor de Commissie Diaconie een “indiener” worden aangewezen. Voor de Commissie Diaconie zal Hans de Kruyf  “indiener” zijn. Voor de Commissie Beheer zal Jaap van Swet of administratiekantoor Krijgsman “indiener” zijn. Beide commissies zullen bekijken of het opzetten van de begrotingen voor 2019 volgens het FRIS haalbaar is, gezien de late datum van beschikbaarstelling ervan. 

De evaluatie van Rondje Open Kerk was positief. Er is zelfs gesproken over uitbreiding met een aantal kerken vlak over de grens. De voortgang van Kerk en Toerisme zal in de novembervergadering van de kerkenraad worden besproken.

Het opknappen van de begraafplaats is in volle gang. De drie urnen uit de urnenstraat zijn inmiddels geplaatst in het columbarium.

Aan de liturgie voor de schooldienst wordt gewerkt. Ook dit jaar is er een “actie schoenendoos”.

Ds. Sara Dondorp is 1 oktober naar het Kleine Kerkenoverleg in Dongen geweest. De classispredikant ds. Marco Luijk was voor dit overleg uitgenodigd door de voorzitter van de kerkenraad van Dongen. Het Kleine Kerkenoverleg, dat in 2014 op initiatief van onze kerkenraad is opgezet, wil een Ring gaan vormen i.p.v. de nieuwe Ring West Brabant. Op donderdag 11 oktober heeft de eerste vergadering van de Ring West Brabant plaats gevonden. Deze vergadering is door ds. Sara Dondorp bezocht. Het resultaat hiervan wordt besproken in de vergadering van 13 november a.s..

Harpisten en het koor Euterpe, het parochieel zangkoor en het Cambokoor willen dit jaar, i.p.v. het jaarlijkse kerstconcert in de RK-kerk, een andere opzet proberen. Het idee is om aan te sluiten bij de “Moonlightshopping” op 14 december a.s.. Zij willen afwisselend in de RK-kerk en onze kerk optreden. De kerkenraad is akkoord met deze optredens. Hopelijk kan de kerstboom voor 14 december in de Ledevaertkerk geplaatst worden. 

Uit de terugblik op de startzondag op 16 september en het gemeentegesprek op 30 september over de toekomst van onze kerk kan worden geconstateerd, dat de wensen voor de toekomst zeer uiteenlopend zijn. De een wil houden wat we hebben, terwijl de ander zoveel mogelijk wil veranderen. De kerkenraad nodigt de werkgroep vernieuwing uit in de vergadering van 13 november a.s.. De toekomst van de kerk staat dan als eerste punt op de agenda.

Ds. Sara Dondorp las tot slot uit het Liedboek lied 714: “Dat ik recht kan staan, God zij dank”. Daarna sloot de voorzitter de vergadering.