Uit de Kerkenraad

Andries van Dijk

De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 8 mei 2018. De voorzitter opende de vergadering met het lezen van Psalm 14 (De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God) uit “150 psalmen vrij” van Huub Oosterhuis en ging voor in gebed.

De jaarrekening 2017 van de Commissie Beheer is vastgesteld en ondertekend en heeft op 13 en 20 mei voor de gemeente ter inzage gelegen in de consistorie. De kerkenraad is blij met de inzet van Jaap van Swet als tijdelijk penningmeester.

De Commissie Beheer is op zoek naar een beheerder die tegen geringe vergoeding een aantal kosterstaken op zich wil nemen. Hij/zij zal ook aanwezig moeten zijn bij de Chaamerconcerten Plus en zorgdragen voor het alsdan openen en sluiten van de kerk en het bedienen van de geluidsapparatuur. De Commissie Beheer heeft besloten om aan “Chaamerconcerten Plus”een jaarlijks bedrag ter beschikking te stellen. Van dit bedrag, de collecteopbrengst en de opbrengst van de “bar”, kan Chaamerconcerten Plus zelf de nodige betalingen gaan doen. De kerkenraad heeft zich hiermee akkoord verklaard.

De Commissie Diaconie heeft, omdat steeds meer mensen het financieel moeilijk hebben en ook de overheid het steeds vaker laat afweten, een voorstel gemaakt om de komende tijd meer geld uit te geven aan sociale initiatieven. Dit zal niet ten koste gaan van de "normale" diaconale zaken, maar er wordt extra geld hiervoor vrijgemaakt. Dat kan weliswaar leiden tot een tekort op de jaarrekeningen van 2018 e.v., maar de financiële reserves van de diaconie zijn groot genoeg om dat op te vangen. De kerkenraad heeft zich hiermee in principe kunnen verenigen. Naar aanleiding van dit voorstel van de diaconie en het besprokene op de kerkenraadsdag van 14 april j.l. heeft de kerkenraad besloten om in het najaar een gemeenteavond te organiseren over onze kerk in de toekomst en over de mogelijkheden om ruimte te maken voor het ontplooien van nieuwe sociale initiatieven. Over de kerkenraadsdag van 14 april leest u in een van de volgende nummers van de Schakel meer.Op 1 juni a.s. loopt de eerste termijn van Hans de Kruyf als diaken af. Hans heeft zich bereid verklaard een tweede termijn als diaken op zich te nemen. De kerkenraad is hem hier dankbaar voor.

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook kerkgenootschappen vallen onder deze “AVG”. In de vergadering van 12 juni zal de kerkenraad de privacywetgeving en de beperkingen die deze meebrengt bespreken, mede aan de hand van ter beschikking komende documentatie van de PKN. 

Gerdi van Putten heeft medegedeeld, dat zij om persoonlijke redenen per 1 augustus a.s. zal stoppen als ouderling PR & Communicatie en dus ook als kerkenraadslid. Op 10 juli zal zij voor het laatst aanwezig zijn bij de kerkenraadsvergadering. Wel zal zij zich blijven bezighouden met het maken van de Schakel. De kerkenraad heeft Gerdi bedankt voor haar inzet in de afgelopen drie jaar. Naar een opvolg(st)er van Gerdi als kerkenraadslid wordt gezocht.

Van verschillende gemeenteleden is de vraag gekomen waarom niet alle koren die meewerken aan een dienst een vergoeding krijgen, maar het ene wel en het andere niet. Katholieke koren zijn gewend betaald te worden voor hun medewerking. De kerkenraad heeft naar aanleiding hiervan besloten, dat, als een koor wordt uitgenodigd om mee te werken aan een dienst, daar een betaling tegenover staat en dat, als zij zelf vragen of zij in een dienst mogen zingen, niet.

De vrijwilligersavond van vrijdag 13 juli a.s. is omgedoopt tot “muziekavond”. Er zijn inmiddels meerdere aanmeldingen om iets te doen. Tijdens de zg. nazit zullen hapjes en drankjes worden geserveerd.

De kerkenraad heeft besloten om als thema voor de startzondag op 16 september te kiezen voor “De toekomst van de kerk”, mede met het oog op de toenemende vergrijzing en het afnemende ledental van onze kerk. Zie ook de eerder genoemde gemeenteavond dit najaar.

Tot slot las ds. Sara Dondorp het gedicht “Onderweg” uit “In de ronding van de tijd” van Heleen Pasma, waarna de voorzitter de vergadering sloot.